Het 8ste Werk geselecteerd voor ProgramenSAMEN

20 dec, 2022

̈Het programma is geslaagd als het leidt tot een betere manier van samenwerken tussen
bewonersinitiatieven, gemeenten en fondsen met als resultaat dat bewonersinitiatieven die als
waardevol erkend worden ook op duurzamere ondersteuning of financiering kunnen rekenen. ̈

Achtergrond
Het Programma SAMEN is ontstaan op de kruising van twee overwegingen. De erkenning dat
bewonersinitiatieven een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke opgaven. En
daarnaast dat veel initiatieven moeilijk tot duurzame modellen komen en lastig te bestendigen zijn. Dit
programma gaat over het samen zoeken naar manieren om het vermogen van bewonersinitiatieven
beter te benutten en te bestendigen. De bijdrage van de fondsen is binnen dit programma niet zozeer
de financiële steun aan de initiatieven. Het is bij uitstek een investering in een actief leerproces dat
leidt tot nieuwe, gedragen werkwijzen die waardevolle initiatieven economisch en organisatorisch
duurzaam maken.
Het is van groot belang dat deze zoektocht, dit ontwerpproces, co-creatief is, op basis van
gelijkwaardigheid, in werkelijke gezamenlijkheid, samen. Dat leidt tot een beter resultaat en een groter
draagvlak aan systeem- en leefzijde. De resultaten van het project moeten schaalbaar en
overdraagbaar zijn, inspirerend en mogelijk daar waar nodig avontuurlijk, out of the box, verrassend,
grensverleggend. De bronnen van de huidige lastige samenwerking zijn namelijk vrij wezenlijk en
inherent aan de natuurlijke tegenstellingen tussen systeem- en leefwereld. Zonder een bepaalde mate
van durf, visie en moed om die tegenstellingen tot gemeenschappelijkheid te smeden bereiken we
niet een werkelijke transformatie. Dat moet terugkomen in de manier waarop we werken in dit
programma: niet praten maar doen, voorbeelden maken, randen opzoeken, vragen stellen,
uitproberen.
Structuur
Het programma speelt over twee jaar en biedt ruimte aan organisaties die bij willen dragen en of
willen leren. Het programma heeft een aantal fysieke ontmoetingsmomenten, online ontmoetingen en
een online omgeving waarin verbonden en uitgewisseld kan worden.
Binnen het programma zijn er 7 proeftuinen die een financiële bijdrage ontvangen om verregaand te
experimenteren en ontwerpen aan de voor hun specifieke vraagstukken en casussen. Zij krijgen ook
individuele begeleiding van de projectleiders Floor Ziegler en Teun Gautier. Andere deelnemers
kunnen hier ook in beperktere zin aanspraak op maken als ze dat wensen. Daarnaast zijn er een
aantal thema ́s geïdentificeerd die door het programma heen lopen en waarop de verschillende
deelnemers ook kunnen samenwerken en uitwisselen. Die diversiteit is van grote waarde, het maakt
een brede leeromgeving met veel variabelen én de mogelijkheid om die onderling te verbinden, te
laten leren, bevragen, versterken en uitwisselen. In de structuur is het van groot belang dat iedere
proeftuin heel specifiek haar eigen dynamiek heeft én alle thema ́s van alle proeftuinen ook weer
centraal een plek krijgen: grote vrijheid in grote verbondenheid.

Daarom is het programma ontworpen zodat iedere proeftuin (1) optimaal met de eigen case aan het
werk kan, op een eigen gekozen manier en dat we de opgedane kennis centraal weer laten landen en
door de kenniskring (2) kunnen laten adopteren of verrijken en delen met de buitenwereld,(3) drie
ringen. In de kenniskring kunnen ook partijen als LSA, LVKK etc deelnemen. Door die drie ringen
heen komt speciale aandacht voor de generieke thema ́s (T).